تاريخ : پنجشنبه یازدهم فروردین ۱۳۹۰
 به نام خدا

هدف:شناسایی کاتیون های

Ba2+  Pb2+ Fe3+ Ag+

مواد و وسایل مورد نیاز:دو لوله آزمایش-آب مقطر-پیپت یا آبفشان-قطره چکان-باریم کلرید-سدیم سولفات-سرب(||)نیترات-پتاسیم یدید-آهن(|||)کلرید-سدیم هیدروکسید-پتاسیم کرومات-نقره نیترات

 

تئوری آزمایش : روشهای شناسایی مواد                                                                                                         

تاریخچه آهن

آهن حدود ۳۰۰۰ سال پیش از میلاد مسیح در مصر باستان شناخته شده بود و حدود ۱۰۰۰ سال پیش از میلاد در اروپا مورد استفاده قرار گرفت.

کانی‌ها

آهن در اغلب رسها، ماسه‌سنگها و گرانیت‌ها وجود دارد. در میان کانه‌های مهم آن می‌توان از هماتیت، مگنتیت، پیریت و کالکوپیریت را نام برد.

آلوتروپ‌های آهن

آهن لفا _آهن گاما_آهن دلتا_آهن اپسیلون

 

Ba 2+شرح آزمایش:1)شناسایی

در یک لوله آزمایش مقداری محلول باریم کلرید میریزیم و به آرامی به آن محلول سدیم سولفات را اضافه میکنیم پس از اضافه کردن رسوب سفید رنگ باریم سولفات در انتهای لوله آزمایش ته نشین میشود و یک واکنش جابه جایی دو گانه رخ میدهد که معادله آن به صورت زیر است.

BaCl2(aq) + Na2SO4(aq) è 2NaCl(aq) + BaSO4 (s)

                                                                       سفید                                                       

                        Pb 2+شناسایی

در یک لوله آزمایش مقداری محلول سرب(||)نیترات میریزیم و به آرامی به آن محلول پتاسیم یدید را اضافه میکنیم پس از اضافه کردن رسوب زرد رنگ باریم سرب(||)یدید در انتهای لوله آزمایش ته نشین میشود و یک واکنش جابه جایی دو گانه رخ میدهد که معادله آن به صورت زیر است.

Pb(NO3)2(aq) + 2KI(aq) è 2KNO3(aq) + PbI2(S)

                                                                زرد                                                                         

Fe 3+شناسایی  

در یک لوله آزمایش مقداری محلول آهن (|||) کلرید میریزیم و به آرامی به آن محلول سدیم هیدروکسید را اضافه میکنیم پس از اضافه کردن رسوب ژله ای قهوه ای رنگ آهن(|||) هیدروکسید در انتهای لوله آزمایش ته نشین میشود و یک واکنش جابه جایی دو گانه رخ میدهد که معادله آن به صورت زیر است.

FeCL3(aq) + 3NaOH(aq) è 3NaCl(aq) + Fe(OH)3(s)                                                        

                                                   قهوه ای ژله ای

 

Ag +شناسایی 

در یک لوله آزمایش مقداری محلول پتاسیم کرومات میریزیم و به آرامی به آن محلول نقره نیترات را اضافه میکنیم(با استفاده از قطره چکان) پس از اضافه کردن رسوب قرمز آجری رنگ نقره کرومات در انتهای لوله آزمایش ته نشین میشود و یک واکنش جابه جایی دو گانه رخ میدهد که معادله آن به صورت زیر است.

K2CrO4(aq) + 2AgNO3(aq) è Ag2CrO4(s) +2KNO3(aq)

                                            قرمز آجری

 

نتیجه گیری

برای شناسایی بعضی فلزها میتوان با اضافه کردن بعضی ترکیبات از وجود آن فلز در ترکیب مطلع شد . یکی از روش های شناسایی فلزها در ترکیبات استفاده از ترکیباتی است که اگر آنها را به ترکیب اضافه کنیم جانشین عنصر مورد نظر شده و آن فلز معمولا به صورت رسوب ته نشین می شود واغلب به صورت واکنش های جابه جایی دو گانه رخ می دهد.مثلا برای شناسایی فلز آهن در ترکیبات اگر دارای فلز آهن باشند با اضافه کردن سدیم هیدروکسید رسوبی ژله ای قهوه ای رنگ ته نشین می شود که نشانه ای از وجود فلز آهن استارسال توسط ALi

ابزار رایگان وبلاگ

طراحی سایت